واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

پودمانی

فرهنگ فارسی معین

(اِ.)(معادل واژة انگلیسی module .) 1 - واحد یا مؤلفة استانداردی از یک سازواره (سیستم ) که برای ترکیب یا استفادة آسان ، طراحی یا ساخته می شود. 2 - واحدها یا دوره های مشخص آموزشی در دانشگاه ها و مدارس . 3 - واحدها و اجزای صنعتی همگون و مشابه . 4 - واحدهای تکراری و با اندازة مساوی در معماری ساختمان ها.