واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

پدیدآورندگان و ناشران لغت‌نامه که مایلند لغت‌نامه خود را در واژه یاب با نام خود منتشر کنند با ما تماس بگیرند.

پوچ

فرهنگ فارسی معین

(ص .) 1 - بیهوده ، بی فایده . 2 - فاقد معنی و ارزش . 3 - پوک .