واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

پویان

فرهنگ فارسی معین

(ص فا.) 1 - روان . 2 - دوان .