واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

ژنده پوش

فرهنگ فارسی معین

( ~.) (ص فا.) کهنه پوش .