واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

کانال تلگرام واژه‌یاب

کرسب

فرهنگ فارسی معین

(کَ رَ) (اِ.) کرفس .