واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

کلاویه

فرهنگ فارسی معین

(کِ یِ) [ فر. ] (اِ.) شستی ارگ و پیانو.