واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

کنوانسیون

فرهنگ فارسی معین

(کُ یُ) [ فر. ] (اِ.) موافقت نامه یا عهدنامة میان چند کشور.