واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

کنوانسیون

فرهنگ فارسی معین

(کُ یُ) [ فر. ] (اِ.) موافقت نامه یا عهدنامة میان چند کشور.