واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

کوهسار

فرهنگ فارسی معین

(هْ) (اِمر.) کوهپایه .