واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

کانال تلگرام واژه‌یاب

کیان

فرهنگ فارسی معین

(کَ) (اِ.) جِ کی ؛ پادشاهان .