واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

کیف کردن

فرهنگ فارسی معین

(کِ. کَ دَ) (مص ل .) لذُت بردن .