واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دیجی کالا
واژه‌یاب، حامی همایش آینده طراحی وب

کیف کردن

فرهنگ فارسی معین

(کِ. کَ دَ) (مص ل .) لذُت بردن .