واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

گردکان

فرهنگ فارسی معین

(گِ دِ) (اِ.) گردو، جوز.