واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

گشاده رویی

فرهنگ فارسی معین

( ~ .) (حامص .) خوشرویی ، بشاشت .