واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

ینبوع

فرهنگ فارسی معین

(یَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - چشمة بزرگ . 2 - جوی بسیار آب .