واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

پدیدآورندگان و ناشران لغت‌نامه که مایلند لغت‌نامه خود را در واژه یاب با نام خود منتشر کنند با ما تماس بگیرند.

ینبوع

فرهنگ فارسی معین

(یَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - چشمة بزرگ . 2 - جوی بسیار آب .