واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

عنوان کتاب:فرهنگ نام و نام گزینی، مؤلف: اسدالله پارسامهر، ناشر: سیروان، چاپ نخست: ۱۳۸۵

آرون

فرهنگ نام

آرون به فتح واو هم معنی آروند است به معنی صاحب شکوه و شوکت پسوند وند به ون تبدیل شده بنابراین آرون به فتح واو با آرون از لحاظ معنایی متفاوت است