واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

مرمرین

فرهنگ نام

(تلفظ: marmarin) (مرمر + ین (نسبت)) ، (= مرمری) ، ← مرمری .